Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa regulują przepisy zawarte w większości w Kodeksie Cywilnym. Ta czynność prawna obejmuje wszystko, co należy do przedsiębiorstwa. Ustawa przewiduje pewne swobody, jednak muszą być one zapisane w umowie. Trzeba pamiętać, że sprzedaż przedsiębiorstwa musi obejmować wszystkie składniki, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Warunki konieczne przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa może odbywać się na podstawie warunków określonych w kilku umowach z tym samym nabywcą. Trzeba jednak wtedy pamiętać, żeby strony podczas zawierania poszczególnych umów, przeniosły własności przedsiębiorstwa w całości. Umowy sprzedaż przedsiębiorstwa muszą być zawarte przez te same podmioty.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a odpowiedzialność nowego pracodawcy wobec praw pracowników

Wszystkie zależności dotyczące tego tematu są regulowane przez Kodeks pracy. Zgodnie z nim w wyniku sprzedaż przedsiębiorstwa nowy właściciel jest stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Odpowiadają za nie solidarnie dotychczasowy i nowy pracodawca, jeśli dotyczą one pracownika “przechodzącego”.

Co podlega sprzedaży przedsiębiorstwa?

Składniki materialne, które podlegają sprzedaż przedsiębiorstwa to np.: nieruchomości, czyli budynki, budowle czy grunty, urządzenia, maszyny, wyposażenie itp., inwestycje finansowe, aktywa obrotowe, takie jak zapasy czy należności od kontrahentów, a także gotówka. Do majątku niematerialnego należą m.in.: patent czy inne prawa własności majątkowej, zezwolenia, koncesje czy licencje, umowy z kontrahentami, dostawcami czy pracownikami. Co więcej, sprzedaż przedsiębiorstwa odnosi się także do zobowiązań firmy.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sprzedaz-firmy/